§1. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(RODO) jest IN365 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Półwiejska 17/26, 61-888 Poznań, NIP: 7773391101, REGON: 522325318, wpisana do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000977594, sąd rejestrowy: Sąd

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

2. Adres e-mail administratora danych: [email protected].

3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego

z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do

danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

4. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z

administratorem danych.

5. Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub świadczenia

usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest prawnie

uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b

RODO);

c) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie

zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w

związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

e) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na

podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

f) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub

potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust.

1 lit f RODO);

g) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na

zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem

administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego i usług, z

których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1

lit. f RODO);

i) marketing, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na

podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty

współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której

dane dotyczą.

2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również

podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura

rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).

3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na podstawie

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym

organom lub instytucjom państwowym.

4. Dane osobowe w związku z wykorzystywaniem przez administratora narzędzi do analizy i śledzenia ruchu na

stronie internetowej mogą zostać przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem

Gospodarczym, np. do Google LLC. Jako właściwy środek ochrony danych, administrator danych zgodził się

na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług. Więcej informacji na ten

temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-

eu_en.

§4. Okres przechowywania danych osobowych

1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której

dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń

związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez

czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych przez

okres wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.

3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat 10,

jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych.

4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 przez okres

jednego roku, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie

może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

§5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane

o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących

informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach

odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach

ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

przetwarzania (art. 15 RODO);

b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza

kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą

z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub

uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy

prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający

administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając

ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane

dotyczą;

f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym

się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz

żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody

osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób

zautomatyzowany (art. 20 RODO);

g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych

celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas

administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą

ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych

w tych celach (art. 21 RODO).

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się,

wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim

zakresie chce skorzystać.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych w Warszawie.

§6. Profilowanie

1. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny –

w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez administratora danych polega

na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych

preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą

spersonalizowanej oferty.

2. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której

dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw

wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.

§7. Google Analytics

1. Administrator używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. z

siedzibą w USA.

2. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony

internetowej. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są

przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na zlecenie Administratora, Google będzie wykorzystywał

te informacje, aby przeanalizować korzystanie ze strony przez użytkowników w celu przygotowania raportów

na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu

na rzecz podmiotu zlecającego.

3. Dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.

4. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki;

jednak w takim wypadku nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności strony. Ponadto użytkownicy mogą

uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do ich

korzystania z serwisu internetowego (łącznie z adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google,

pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

5. W każdym momencie użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz przetwarzania danych

związanych z użytkowaniem strony Google poprzez pobranie oraz instalację wtyczki w przeglądarce, która jest

dostępna pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.